Statuten

I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel

Artikel 1: Naam

De v.z.w. draagt de naam "Société Royale d'Harmonie (fondée en 1814)" afgekort tot "SORODHA v.z.w."

Haar werking wordt door deze statuten geregeld en, wat betreft al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorzien, door de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Dr M. Timmermanslaan 24 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De zetel van de vereniging mag overgebracht worden naar een andere plaats in de agglomeratie Antwerpen bij besluit van de Raad van Bestuur.

Artikel 3: Duur

De v.z.w. is opgericht voor onbepaald duur.

Artikel 4: Doel en activiteiten

De v.z.w. heeft tot doel het bevorderen van het Antwerps muziekleven en dit zowel door de organisatie van concerten als het materieel of financieel ondersteunen van kunstenaars of andere verenigingen die hetzelfde doel hebben.

De v.z.w. mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van doelstellingen.

II. Het lidmaatschap

Artikel 5

De v.z.w. bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering. De leden betalen een lidmaatschapsbijdrage, waardoor zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van de v.z.w. De Raad van Bestuur stelt vast of aan deze verplichting is voldaan.

Artikel 6: Effectieve leden

De effectieve leden zijn de ondertekenaars van onderhavige akte en eenieder die zijn kandidatuur gesteld heeft bij de Raad van Bestuur op voorstel van ten minste twee effectieve leden, als effectief lid worden aanvaard bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derden van de aanwezige effectieve leden.

Artikel 7: Toegetreden leden

Eenieder die wenst toegetreden lid te worden, moet een aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst. Tegen haar beslissing, die niet met redenen omkleed moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht. Diegene die niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na de datum van de beslissing, opnieuw kandidaat stellen.

Artikel 8: Aantal

Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar kan niet minder dan vier bedragen.

Artikel 9: Bijdrage

De leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die door de Algemene Vergadering wordt vastgelegd en die maximum € 500 bedraagt. De Raad van Bestuur stelt voor ieder lid vast of aan deze verplichting is voldaan.

Artikel 10: Ontslag

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt worden en zal één maand na ontvangst van dit schrijven ingaan.

Het lidmaatschap van leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt van rechtswege opgeschort. Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen dertig dagen te tellen vanaf de versturing van de aanmaning door de na door de Raad van Bestuur, worden geacht ontslag te hebben genomen.

Artikel 11: Beëindiging van het lidmaatschap

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De uitsluiting van een toegetreden lid is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die dit uitspreekt met een gewone meerderheid van de stemmen.

Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Artikel 12

De algemene vergadering kan aan bepaalde personen de titel van erelid, erebestuurder of erevoorzitter van de vereniging toekennen.

Artikel 13: Rechten

Geen enkel lid kan ooit enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de v.z.w. op grond van het louter lidmaatschap.

III. De Algemene Vergadering

Artikel 14: Samenstelling

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Eén lid kan echter niet méér dan 25% van de stemmen uitbrengen.

Artikel 15: Bevoegdheden

Een besluit van de Algemene Vergadering is slechts vereist voor:

Artikel 16: Vergaderingen

De Algemene Vergadering, genaamd Jaarvergadering, wordt eenmaal per jaar bijeengeroepen, uiterlijk op 31 maart.

De Algemene Vergadering wordt verder door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist.

De uitnodiging wordt minstens acht dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verstuurd.

De oproeping bevat de agendapunten. Na het kenbaar maken van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van twee derden van de aanwezige leden.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen op verzoek van minstens één vijfde van de effectieve leden of door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 17: Quorum en stemming

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 18: Notulen

De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de Voorzitter en een Bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad Van Bestuur en door een Bestuurder.

IV. De Raad van Bestuur

Artikel 19: Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen, lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Artikel 20: Voorwaarden

De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum zeven dagen voor de datum van de Algemene Vergadering in te richten aan de Raad van Bestuur.

Artikel 21: Benoeming en ontslag

De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering voor termijn van vijf jaar. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar en ten alle tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode. De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.

Artikel 22: Mandaten

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze functies kunnen worden gecumuleerd.

Zij zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen.

Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.

De Raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris. Hij kan slechts besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

Artikel 23: Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel dan worden de stemmen van de voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden.

Wanneer ten aanzien van één van de leden van de Raad van Bestuur een belangenconflict zou rijzen, zal deze zich, op straffe van nietigheid, onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming. Hij zal dit voorafgaandelijk melden aan de overige leden van de vergadering die een ander persoon dan de betrokken bestuurder zullen aanstellen om hem te vertegenwoordigen.

Artikel 24: Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur omvatten alles wat niet door de Wet aan de Algemene Vergadering is voorbehouden.

De Raad van Bestuur heeft de residuaire bevoegdheid. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de Wet of de statuten alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden.

Artikel 25: Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de v.z.w. in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college wordt de v.z.w. in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de v.z.w. vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de v.z.w. aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de v.z.w. binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 26: Bekendmaking

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of de personen die de v.z.w. vertegenwoordigen, de v.z.w. ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

V. Begroting en rekeningen

Artikel 27

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende jaar. Deze worden uiterlijk drie maanden na het afsluiten van de rekeningen aan de goedkeuring van de Jaarvergadering onderworpen.

De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór de Jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden, die alsdan inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van al de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn.

VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 28

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.

Artikel 29: Bestemming van het actief

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft en werkzaam is in Antwerpen. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de Algemene Vergadering een keuze maken of de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de Algemene Vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van deze vereniging.

Opgemaakt te Antwerpen op 21 december 2005 in 4 exemplaren

L. Neefs
F. Castelein
(L. Neefs)
(bij volmacht)
F. Blockx
D. Verelst
M. Verhaegen
E. van de Put